Prohlídky zaměstnanců.

Podle čeho se určují pracovnělékařské prohlídky?

Lhůty a termíny opakování lékařských prohlídek zaměstnanců závisí na níže uvedených kritériích:

1. Kategorizace práce

Práce zaměstnance se zařazuje do čtyř kategorií podle míry nebezpečí a rizika. Čím vyšší je kategorie (1. - 4.), tím je také vyšší riziko pracovního úrazu, což je důvod k tomu provádět lékařské prohlídky častěji, tedy v kratších intervalech. Více se dočtete v článku Jak správně na kategorizaci prací.

2. Riziko ohrožení zdraví

Riziko ohrožení zdraví zaměstnance v rámci plnění pracovních úkolů je dalším kritériem pro stanovení termínu opakování periodické prohlídky zaměstnance. Čím je riziko ohrožení zdraví vyšší, tím častěji je třeba pracovnělékařskou prohlídku opakovat. Riziko ohrožení zdraví platí nejen pro zaměstnance, ale také pro jeho okolí.

3. Věk zaměstnance

Opakování lékařských prohlídek je závislé také na věku zaměstnance. Rozděluje se na zaměstnance mladší 50 let a starší 50 let. Pro starší 50 let je nutné provádět pravidelné zdravotní prohlídky častěji.

VSTUPNÍ prohlídka. Zásadní význam mezi pracovnělékařskými prohlídkami má vstupní prohlídka, která je základní prohlídkou při posuzování zdravotní způsobilosti k práci, neboť klade důraz na prevenci s ohledem na dlouhodobý výkon práce v daných podmínkách. . Vstupní prohlídka je vyžadována i v případě převedení na jinou práci, která je vykonávána za odlišných podmínek, než ke kterým byla dříve posouzena zdravotní způsobilost zaměstnance.

Je stanoven požadavek na zajištění vstupní lékařské prohlídky "před vznikem" pracovního poměru, tj. před dnem nástupu do práce. (§59)

Zaměstnavatel je povinen hradit vstupní lékařskou prohlídku i neúspěšným uchazečům o práci v noci. (§59Z)

PERIODICKÁ prohlídka. V případě periodických prohlídek jsou podle rizikovosti a náročnosti vykonávané práce vyjádřené kategorií práce stanoveny intervaly pro jejich provádění, při kterých je brán do úvahy jak vliv stárnutí organismu, tak působení rizikových faktorů vyskytujících se při práci a pracovních podmínek. Periodické prohlídky lze provádět i u prací vykonávaných na dohodu mimo pracovní poměr, pokud dochází k opakovanému uzavírání dohod a doba výkonu práce je delší než stanovená perioda.

Lhůty pro provádění periodických lékařských prohlídek podle kategorizace prací a rizika ohrožení zdraví (vymezuje příloha vyhlášky)

Mimořádná prohlídka se vykonává tehdy, když v období mezi periodickými prohlídkami vzniklo důvodné podezření na ztrátu zdravotní způsobilosti. K prohlídce může zaměstnance vyslat zaměstnavatel, stejně tak může o provedení mimořádné prohlídky požádat zaměstnanec. Aby se zbytečně nezvyšovala ekonomická zátěž zaměstnavatele, bylo stanoveno, aby se neprováděla vždy všechna odborná lékařská vyšetření, ale ve vyjmenovaných případech jen ta, která souvisí přímo s důvodem mimořádné prohlídky a současně, aby byl zachován v těchto případech i interval k provedení další periodické prohlídky.

Při mimořádné prohlídce není nutné nově zajišťovat výpis od registrujícího lékaře v případě, že od předchozího posudku neuplynula doba delší než 6 měsíců.

Výstupní prohlídka, jejím ž cílem je zjištění zdravotního stavu po ukončení výkonu práce a zhodnocení změn, ke kterým došlo vlivem působení rizikových faktorů, kterým byla posuzovaná osoba při práci vystavena, není nutné provádět u prací kategorie první ani u práce na dohodu, při které nebyla vyžadována prohlídka vstupní.

Tzv. "následná prohlídka", kterou stanoví orgán ochrany veřejného zdraví, se provádí po skončení rizikové práce, pokud se při práci vyskytovaly takové vlivy pracovních podmínek, které se mohou nepříznivě projevit i po delší době.

Výpis ze zdravotní dokumentace od Vašeho praktického lékaře - nutný doklad ke každé prohlídce !

Výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího lékaře § 42 a Zákona a §12 Vyhlášky

-registrující lékaři mohou místo výpisu ze zdravotnické dokumentace vystavit potvrzení o nezměněném zdravotním stavu pokud:

  • žadatelem je stejný poskytovatel, který vystavil předchozí posudek a
  • nedojde ke změně zdravotního stavu

Registrující lékaři musí vydat výpis ze zdravotnické dokumentace nebo potvrzení o nezměněném stavu nejdéle do 10 pracovních dnů od obdržení žádosti (dříve to bylo do 30 dnů). Výpis nebo potvrzení je možné použít nejdéle do 90 dnů od jeho vydání registrujícím lékařem.

Právní účinky lékařského posudku nastávají po uplynutí lhůty 10-ti pracovních dnů, kdy lze uplatnit právo na přezkoumání posudku.

Posuzovaná osoba (zaměstnanec) nebo osoba, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti (zaměstnavatel), se mohou práva na přezkoumání lékařského posudku vzdát.

Práva se lze vzdát písemným prohlášením nebo ústním sdělením (o ústním sdělení však musí být sepsán záznam). Písemné prohlášení nebo záznam o ústním sdělení musí být součástí zdravotnické dokumentace.

Závazný termín lékařské prohlídky pro zaměstnance dle § 43 odst. (8) Zákona: na zaměstnance, který se bez vážného důvodu nedostaví ke stanovenému termínu lékařské prohlídky, se bude hledět jako na zdravotně nezpůsobilého k dané činnosti.