Incidin-liquid 5L

Tekutý dezinfekční přípravek na bázi alkoholů               Výrobce: Ecolab s.r.o.

VLASTNOSTI: 

- baktericidní, fungicidní, virucidní (omezené spektrum virů vč. HBV, HIV) ,  tuberkulocidní,

- přímé použití,

- rychlá a bezpečna dezinfekce předmětů a ploch postřikem, 

- neředí se, působí rychle, zasychá a nezanechává zbytková rezidua,

- kompatibilní s materiály z kovu, plastů a j.,

OBSAH ÚČINNÝCH LÁTEK

ve 100 g přípravku: 35 g 2-propanolu, 25 g n-propanolu

Návod k použití:

Neředěný přípravek naneste pomocí suché buničiny nebo nastříkejte ze vzdálenosti asi 30 cm (40 ml/m2) na dezinfikované plochy a nechejte jej zaschnout.

Předepsaná expoziční doba:

5 min- Dezinfekce povrchů dle metodiky VAH s a bez mechanického účinku (baktericidní, fungicidní - kvasinky, tuberkulocidní),

1 min- Rychlá dezinfekce dle metodiky DGHM 2001 bez mechanického účinku (baktericidní, fungicidní - kvasinky, tuberkulocidní) 

30 sek- Účinek proti obaleným virům (vč. HIV, HBV, HCV)* dle doporučení RKI 1/2004 .

Skladovaní : 

- v originálních obalech při teplotách do 25°C, 

- koncentrovaný přípravek nevylévejte do kanalizace,

- zamezte stříknutí do obličeje nebo do očí,

- před použitím výrobku elektrická zařízení odpojte od zdroje el. energie a proveďte preventivní opatření proti vzniku výbuchu,

- pouze pro profesionální použití. 

EAN 4028163096148

 VAROVÁNÍ

- Hořlavá kapalina a páry.
- Způsobuje vážné podráždění očí.
- Může způsobit ospalost nebo závratě. 

PREVENCE


Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
Zamezte vdechování aerosolů.
Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
Používejte přípravek bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

1 350,00 Kč