OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnost EMOT-Medico s.r.o. 
se sídlem Hřebečská 677, 27343 Buštěhrad
identifikační číslo:27092887
zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka C 95698 vedená u Městského soudu v Praze pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.emotmedico.cz
1. Úvodní ustanovení
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti EMOT-Medico s.r.o., se sídlem Hřebečská 677 , identifikační číslo: 27092887, zapsané v obchodním rejstříku spisová značka C 95698 vedená u Městského soudu v Praze(dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.emotmedico.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
2. Uživatelský účet
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než [časové období] nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
3. Uzavření kupní smlouvy
3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
4. Cena zboží a platební podmínky
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 842988359/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna (dále jen „účet prodávajícího“);
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
4.4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
5. Odstoupení od kupní smlouvy
5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@emotmedico.cz
5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
6. Přeprava a dodání zboží
6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
7. Práva z vadného plnění
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
8. Další práva a povinnosti smluvních stran
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@emotmedico.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
9. Ochrana osobních údajů
9.1. 9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu
10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
11. Závěrečná ustanovení
12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
12.2. Volbou práva dle čl. 12.1 obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
12.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
12.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Hřebečská 677, Buštěhrad, adresa elektronické pošty info@emotmedico.cz, 
1.1.2023


Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti pro segment B2B
MEDIPOS P+P, s.r.o, se sídlem 130 00 Praha 3, Vinohradská 156/2222, IČ: 469 94 742, DIČ: CZ46994742, zapsaná v OR vedeném u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 79320 (dále prodávající)

________________________________________

Všeobecné informaceCena zboží pro registrované zákazníky eShopuObjednání zboží
Dodací lhůty
Místo dodání a ceny dopravyPlatební podmínkyZáruka a reklamaceCeny a akční ceníky


1. Všeobecné informaceSpolečnost MEDIPOS P+P, s.r.o., se zaměřuje na komplexní zásobování zdravotnickým materiálem nejen pro segment lékařů a zdravotnických zařízení, ale také široké veřejnosti z řad právnických, tak i fyzických osob.
Internetový obchod na doméně www.medipos.cz je určen výhradně pro držitele registrace nestátního zdravotnického zařízení - především pro ordinace lékařů. Slouží tedy pouze registrovaným uživatelům, kterým byl vygenerován (povolen) přístup do eShopu ze strany jeho administrátora. Pro registraci klikněte ZDE. Vygenerujeme Vám přístup do aplikace. Obchodní podmínky uvedené zde jsou platné výhradně pro registrované lékaře a zdravotnická zařízení. Informace uvedené při registraci jsou ověřovány proti registrům a také Vás kontaktujeme telefonicky za účelem doplnění některých informací důležitých z hlediska logistiky zásilky. Zákazník se zavazuje pravdivě poskytnout fakturační a dodací údaje a údaje související s registrací firmy.
Široké veřejnosti je určen eShop na doméně www.pomuckyPROzdravi.cz, kde naleznete obchodní podmínky pro tento segment.
Při volání na zákaznický servis jsou hovory rovněž tříděny dle typu zákazníka. Vy jako lékaři a zdravotnická zařízení volte 1.


2. Cena zboží pro registrované zákazníky eShopuCeny v internetové prezentaci na portále www.medipos.cz jsou viditelné pouze pro registrované a přihlášené uživatele a jsou uvedeny včetně DPH.
Subjekty, které jsou plátci DPH na Slovensku, a tuto skutečnost doloží při registraci, mají ceny uvedeny bez DPH. Vypořádání DPH si řeší sami ve svém členském státě, kde jsou registrováni jako plátci DPH. Zákazníci ze Slovenska si eShop přepnou na EUR a následně je objednávka realizována v EUR na náš účet na Slovensku (tedy jako platba v rámci SR).
Objednávky uskutečněné prostřednictvím eShopu jsou realizovány v cenách, které byly platné při uskutečnění objednávky. Ceny jsou uvedeny i v automatickém potvrzení objednávky, kterou zákazník obdrží po dokončení objednávky v eShopu.
Pokud objednáváte telefonicky, potvrzení objednávky Vám zašleme na vyžádání. To se týká rovněž objednávek zaslaných e-mailem, Českou poštou nebo faxem. Garance ceny platí pro standardní položky našeho sortimentu. U položek na objednávku se cena stanoví dohodou. Za produkt na objednávku je považován produkt, který není uveden v nabídce eShopu (www.medipos.cz) ani v aktuálně platném ceníku.
Akční ceny jsou platné pouze po časově vymezenou dobu nebo do vyprodání skladových zásob.


3. Objednání zbožíOdesláním nebo uzavřením telefonické objednávky, objednávající potvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami a současně dává souhlas se zpracováním a používáním osobních dat dodavatelem.

Objednat můžete následujícími způsoby:

1. eShopem na portále www.medipos.cz. Po odeslání Vám automaticky přijde potvrzení objednávky do e-mailu.
2. Telefonicky prostřednictvím zákaznického servisu na bezplatné lince 800 136 136, lze dohodnout na termín dodání, dodávku nestandardních produktů, které jste nenašli v ceníku ani na našich webových stránkách. V tomto případě potvrzení objednávky zasíláme na základě vyžádání.
3. Faxem na čísle 568 85 89 85 - objednávku potvrzujeme na základě vyžádání.
4. E-mailem na elektronické adrese shop@medipos.cz - v tomto případě rovněž potvrzujeme objednávku na základě vyžádání.


Zákaznický servis na bezplatné lince 800 136 136 je Vám k dispozici pondělí až čtvrtek mezi 7,00 - 17,00 , pátek od 7,00 do 15,00 hodin. Mimo tuto dobu máte k dispozici nepřetržitě hlasovou schránku.
Schránka je k dispozici i pokud jsou všichni operátoři obsazeni. Stačí zanechat jméno a telefonní číslo a my Vás budeme kontaktovat v nejbližší možné době.

Zákaznický servis Vám poskytne informace o jednotlivých produktech, termínech dodání, exspiracích, speciálních nabídkách, doprodejích, nestandardních produktech, úhradách Vašich faktur apod.4. Dodací lhůtyVšechny objednávky vyřizujeme obratem. Pokud na zboží velmi spěcháte, nevolte při objednávce přes eShop možnost "Expedovat pouze celou objednávku". Potom Vám pošleme všechny produkty, které jsou skladem. Pokud by nějaký nebyl k dispozici, doposíláme ho na naše náklady.
O dostupnosti zboží Vás informujeme na portále www.medipos.cz, už když vytváříte objednávku. Pokud objednáváte telefonicky, můžeme Vám rovněž poskytnout informaci, kdy zboží budeme expedovat.
Pokud by se stalo, že zboží není k dispozici déle než 5 pracovních dnů, budeme Vás kontaktovat a dohodneme se na produktové náhradě, úpravě objednávky nebo termínu dodání.
U zboží, které není standardně v našem sortimentu (není uvedeno v platném ceníku a v eShopu www.medipos.cz), se termín dodání domlouvá individuálně.
Expedice termolabilních produktů probíhá ve speciálním režimu - expediční dny - pondělí, úterý, středa. Pokud je zboží objednáno do středy 12,00 hodin, odejde ještě týž den. Pokud je objednáno později, odejde v nejbližším termínu pro distribuci termolabilních produktů, tedy v pondělí následujícího týdne. Je nutné brát v úvahu, že objednávky jsou vyřizovány kompletně, tedy pokud objednávka obsahuje alespoň jeden termolabilní produkt, bude expedována ve dnech, které jsou k tomu určeny. Produkty jsou baleny v nevratném ochranném obalu a dny expedice můžou být upraveny např. státními svátky apod.


5. Místo dodání a ceny dopravyZboží dodáme na jakoukoliv požadovanou adresu v rámci ČR a SR.

Způsoby a ceny dopravy v ČR:
Objednávky v celkové hodnotě nad 2.200,- Kč bez DPH mají dopravu ZDARMA. V opačném případě je cena dopravy účtována následovně:

způsob dopravy do 2200 Kč bez DPH hodnoty objednávky nad 2200 Kč bez DPH hodnoty objednávky
PPL 124,-- Kč bez DPH ZDARMA
Česká pošta 91,-- Kč bez DPH ZDARMA
Vlastní rozvoz - Praha a Třebíč 124,-- Kč bez DPH ZDARMA

Organizace vlastních rozvozů:
Třebíč - pondělí a středa od 8,00 hodin (nutno objednat nejpozději den předem do 15,00 hodin)
Praha - úterý a čtvrtek - doporučujeme se dohodnout podle lokality na rozvozovém dnu a ten následně dlouhodobě dodržovat. V případě, že z kapacitních důvodů nejsme schopni zásilku dovézt ve čtvrtek, doručíme ji v pátek. Rovněž si vyhrazujeme právo změnit způsob dopravy na PPL, se zachováním stejných případných expedičních nákladů.

Způsoby dopravy Slovensko:
Objednávky v celkové hodnotě nad 140 € bez DPH mají dopravu ZDARMA. V opačném případě je cena dopravy účtována následovně.

PPL 10 € vč. DPHPřepravce doručí zboží za první uzamykatelné dveře provozovny odběratele dle zadaných dodacích údajů. Pokud je už na první pohled patrné poškození zásilky, zásilku vůbec nepřebírejte a ihned na místě sepište s přepravcem reklamační protokol. V případě skrytých závad uvnitř zásilky, případně nesrovnalosti mezi fakturou a dodaným zbožím, kontaktujte neprodleně zákaznický servis na lince 800 136 136.

6. Platební podmínkyRegistrovaní zákazníci nakupují na fakturu se splatností 14 dnů. Faktura je vystavena současně s expedicí zboží a je přiložena do zásilky.
Všichni zákazníci, kteří mají registrovanou e-mailovou adresu, získávají fakturu rovněž elektronicky ve formátu PDF do své e-mailové schránky, společně s logistickými informacemi. Logistické informace Vám umožní sledovat stav doručení Vaší zásilky u jednotlivých přepravců.

Faktury mají vytištěn QR kód, který Vám umožní zjednodušit zadávání platebního příkazu ve Vaší bance (může se lišit dle služeb banky).

Ve výjimečných případech lze zboží vyzvednout na některé z našich prodejen. V tomto případě je nutno zboží uhradit hotově, nebo platební kartou přímo na prodejně.

Poslední možností je nechat si zboží zaslat na dobírku (přepravce vybere hotovost). V tomto případě je účtován poplatek za doběrečné 36,- Kč (zákazníci ze Slovenska 1,50 €).

U nových zákazníků a zákazníků, kteří měli problém s platební morálkou, si vyhrazujeme právo požadovat platbu předem na základě zálohového listu, nebo zboží expedovat na dobírku.


7. Záruka a reklamaceZáruka je poskytována dle platné legislativy pro vzájemný obchod dvou podnikatelských subjektů, pokud není uvedeno jinak.
Odběratel musí dodržovat podmínky pro skladování jednotlivých výrobků a respektovat návody na použití.
Odběratel si při přejímce zboží zkontroluje počet a exspiraci výrobků. Případné nesrovnalosti zákazník vyznačí v dodacím listu a neodkladně projedná s dodavatelem prostřednictvím zákaznického servisu. Na reklamace špatně dodaného množství uplatněné za déle než 2 dny po převzetí (pokud nebyl víkend, svátek apod.) nebude dodavatel reflektovat.

Pokud nebyl vydán záruční list, tak jako záruční list slouží faktura (popřípadě účtenka), kterou reklamující vždy přiloží k reklamovanému zboží.
Zboží můžete vrátit nebo vyměnit do 14-ti dnů od jeho zakoupení. Kontaktujte náš zákaznický servis a dohodněte se na způsobu vrácení nebo výměny zboží. Zboží musí být nepoužívané, kompletní a v původním obalu. Nelze vrátit zboží, které bylo objednáno jako nestandardní (není standardně uvedeno v platném ceníku nebo v eShopu).
Zboží odběratel odesílá do centrálního skladu MEDIPOS P+P, Lipník 44, 675 52 Lipník a hradí veškeré logistické náklady.
Na vrácené zboží se vystavuje dobropis, který je po potvrzení ze strany odběratele uhrazen bezhotovostním převodem.
Před odesláním zboží k reklamaci doporučujeme kontaktovat zákaznický servis na čísle 800 136 136. Sepíšeme s Vámi zápis a sklad bude očekávat Vaši zásilku. Tím dojde i ke zrychlení vyřízení Vaší reklamce.


8. Katalogové zboží a zboží na objednávkuZboží, které považujeme za standardní je to, které je uvedeno v eShopu a v platném ceníku. U tohoto typu zboží děláme vše pro zajištění dostatečné skladové zásoby, abychom byli schopni obratem pokrýt Vaše požadavky. Pokud bychom nebyli schopni dodat zboží ze standardní nabídky a přistoupili bychom k částečné dodávce, nikdy nebudeme na doposílku účtovat expediční náklady.
Jsme schopni Vám zajistit i další produkty dle Vašeho požadavku. V tomto případě je delší termín dodání. Můžete se rozhodnout, zda budete požadovat dodávku zboží jako celku, nebo nejprve standardní zboží a následně s delším termínem dodání zboží na objednávku. V tomto případě si vyhrazujeme právo účtovat expediční náklady viz bod 5.9. Ceny a akční ceníkyAktuální ceny a sortiment je dostupný registrovaným zákazníkům po přihlášení do webové aplikace. Objednáním v eShopu je cena zafixována, jakmile obdržíte automatické potvrzení Vaší objednávky (obratem po uložení).
Pokud objednáváte telefonicky, můžeme sdělit hodnotu objednávky před uložením do našeho systému. Pokud máte zájem, potvrzení zašleme e-mailem.
Pokud objednáváte zboží, které není v ceníku, bude cena stanovena vzájemnou dohodou.
Akční ceny platí pouze po stanovenou dobu, popřípadě do vyprodání skladových zásob, pokud je takto uvedeno.


10. Výhrada vlastnictvíDodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího. Zákazník k němu musí v tomto duchu přistupovat.11. Pozáruční opravyPozáruční opravy se řeší prostřednictvím autorizovaných opraven. Zákazník výrobek zasílá přímo do autorizovaného servisu. Konkrétní servis pro konkrétní výrobek zakoupený u naší společnosti Vám rádi poskytneme.

12. Osobní údaje

Podrobnosti najdete v samostatném dokumentu Zásady ochrany osobních údajů ve společnosti MEDIPOS P+P, s.r.o.