Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu 

01.08.2021

Do 90 dnů po skončení nouzového stavu, tedy v termínu nejpozději do 10.7.2021, musí pracovnělékařské vstupní prohlídky absolvovat ti zaměstnanci, kteří uzavřeli pracovněprávní vztah ode dne vyhlášení usnesení vlády č. 54 (publikované pod č. 17/2021 Sb. ze dne 18. ledna 2021),
tj. od 19. ledna 2021 do ukončení nouzového stavu, kdy nebylo třeba provádět vstupní lékařské prohlídky a bylo možné je nahradit čestným prohlášením. Tato možnost však platila jen pro práce zařazené do kategorie první nebo druhé (podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví), pokud není součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jiným právním předpisem.

Vstupní prohlídky musely být i nadále řádně konány, pokud se řídí jiným právním předpisem, nebo jsou uvedeny v příloze č. 2 části II. vyhlášky č. 79/2013 Sb., a to v bodech 3 (např. obsluha stavebních stojů), 6 (např. obsluha řídících center), 7 (např. práce na elektrických zařízeních), 8 (práce v hlubinných dolech), 9 (práce ve výškách), 10 (práce záchranářů - výjimka platí pro zdravotnické záchranáře), 11 (práce v klimaticky a epidemiologicky náročných oblastech v zahraničí), 12 (hlasová zátěž), případně 14 (další práce stanovené zaměstnavatelem spolu s poskytovatelem pracovnělékařských služeb).

Čestným prohlášením bylo možné nahradit také zdravotní průkaz u osob, u nichž vznikl pracovněprávní vztah od 19. ledna 2021 do ukončení nouzového stavu, a které vykonávají činnosti epidemiologicky závažné. Také v tomto případě platí čestné prohlášení nejdéle do uplynutí 90 dnů
ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu.

Pokud se týká periodických zdravotních prohlídek zaměstnanců (podle vyhlášky č. 79/2013 Sb.), během nouzového stavu je rovněž nebylo třeba provádět. Jestliže by se však jednalo o periodické prohlídky prováděné podle jiných právních předpisů, potom tato výjimka neplatí a musely být nadále podle platných lhůt prováděny (např. řidiči z povolání, zaměstnanci dráhy, příslušníci bezpečnostních sborů, vojáci z povolání, atd.)

Do 30 dnů po skončení nouzového stavu, tedy nejpozději do 11. května 2021, je nutné provést lékařský posudek u osob, u nichž závěr předchozího lékařského posudku říká, že je způsobilý s podmínkou.

Zdroje informací:

Vyjádření Ministerstva zdravotnictví z 11.4.2021